Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

De groepsbespreking als belangrijk hulpmiddel om HGW en OGW vorm te geven

EXPOSANTENPRESENTATIE

Ronde 3

15.30 - 16.30 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U voelt zich als leerkracht eigenaar van het ontwikkelproces van uw leerlingen en u weet hoe u goede analyses kunt maken en vragen kunt stellen. U weet als ib'er/teamleider hoe u leerkrachten kunt motiveren, inspireren en coachen om naar de groep als geheel te kijken, en tegelijk de individuele behoeften in het oog te blijven houden. U weet als mt-lid hoe u binnen uw school een cultuur van eigenaarschap en opbrengstgerichtheid kunt bevorderen waarbij naar de brede ontwikkeling van de leerlingen en groepen wordt gekeken.

Korte inhoud

De groepsbespreking speelt een cruciale rol in de leerlingenzorg en kwaliteitszorg. Belangen en behoeften van de leerlingen en van de school komen hier samen. Ook in het speciaal (basis)onderwijs is het mogelijk om in een groepsbespreking te spreken over de groep als geheel. Waarbij de ontwikkeling van de individuele leerlingen het uitgangspunt blijft en waarbij ambities van de school als geheel op het netvlies staan.
 
In deze presentatie gaan we in op hoe u groepsdoelen kunt stellen voor álle ontwikkelingsgebieden en hoe u data uit een leerlingvolgsysteem (met voorbeelden van ParnasSys) optimaal kunt benutten daarbij. De taakverdeling tussen en verantwoordelijkheden van leerkracht, assistent, ib'er en teamleider krijgen de aandacht. Hoe kan men met zijn eigen expertise elkaar versterken en opscherpen?
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema ​onderwijskwaliteit
 

 Jildou Grovenstein

 


Onderwijsadviseur ParnasSys
Jildou's jarenlange ervaring als intern begeleider in het speciaal onderwijs, maakt dat ze als onderwijsadviseur goed aan kan sluiten bij de praktijk. In haar werk vindt ze het een uitdaging om goed zicht te hebben op de individuele ontwikkeling van de leerlingen in de groep, en tegelijk overstijgende behoeften en doelen goed in kaart te hebben. Het is voor haar een uitdaging om de mogelijkheden van een leerlingvolgsysteem als ParnasSys optimaal te (laten) benutten. Voortdurend ontdekt ze dat daar nog veel winst is te behalen, bij leerkrachten, ib'ers, mt'ers, directies en bestuurders.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)