Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Planmatig en datagestuurd werken aan het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren

  • De mogelijkheden van ParnasSys, ZIEN! en Parro voor het speciaal onderwijsWat neemt u na afloop mee naar huis?

Je hebt gereflecteerd op de manier hoe je handelingsgericht en opbrengstgericht werken aan sociaal-emotionele doelen vormgeeft en voor je school en jezelf ontwikkelpunten benoemd. Je hebt inspiratie opgedaan om de mogelijkheden van ParnasSys, ZIEN! en Parro optimaal te benutten hierbij. Je hebt gehoord hoe andere scholen hier mee omgaan.

Korte inhoud

ParnasSys, het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het PO en SO, heeft vier speerpunten, om leerkrachten en alle andere betrokkenen op een school te ondersteunen bij hun mooie werk. Ervaar hoe je de mogelijkheden optimaal benut op het gebied van het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen.
  • Speerpunt 1 - Anders werken: Onder andere door de functionaliteit van het ontwikkelingsperspectief te gebruiken, zorg je dat leerkrachten en ib’ers snel en efficiënt verantwoorden hoe ze aan sociaal-emotionele doelen (gaan) werken en wat het effect ervan is.
  • Speerpunt 2 - Anders communiceren: Hoe betrek je ouders op een slimme manier bij de ontwikkeling van hun kind? Met behulp van Parro van ParnasSys bepaal jij zelf hoe en wanneer jij communiceert met ouders.
  • Speerpunt 3 - Anders volgen: het sociaal-emotionele volgsysteem ZIEN! bevat naast vragenlijsten en observatielijsten heel veel doelen en concrete handelingssuggesties. Ontdek de mogelijkheden van de nieuwe versie van de vragenlijst die recent speciaal voor het speciaal onderwijs is ontwikkeld. Ook het werken met sociaal-emotionele leerlijnen van bijvoorbeeld het CED wordt ondersteund.
  • Speerpunt 4 - Anders sturen: Of het nu gaat om het monitoren van de sociale veiligheid of het in kaart brengen op groeps- of schoolniveau van sociale competenties, je kunt veel informatie verzamelen die helpen om inhoudsvolle gesprekken te voeren binnen je team, met je bestuur en met de inspectie.  
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijs en zorg
 
 
 
 

 Bertine Haverhals

 

Orthopedagoog en onderwijsadviseur bij ParnasSys Academie / Driestar onderwijsadvies

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)